Thai English
 
 
BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ  , Gas Engine Gasification , Syn gas Engine
JE Biogas Genrating Set
Guascor Products and Services
New JE Gas Engine
JE Gas Lube 1000
The Engine Control System
Altronic
JE Gas Sensor
JE Biogas Scrubber
BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ  , Gas Engine Gasification , Syn gas Engine
กลุ่มบริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน จำกัด
Jiamphattana Energy International Co.,Ltd.
Jiamphattana Energy Ltd.
Jiamphattana Energy Service Ltd.
Bioclean International Co.,Ltd.
Jiamphattana Food & Beverage Co.,Ltd.
 
BIOGAS , ก๊าซชีวภาพ  , Gas Engine Gasification , Syn gas Engine

BIOGAS , Gas Engine , Gasification , Syngas Engine, Guascor spare part


บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน จำกัด

   คือ บริษัทที่มุ่งเน้นทางด้านพลังงานทดแทน มีทีมงานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบของก๊าซชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในการนำเข้าเครื่องปั่นไฟฟ้า มีช่างเทคนิคดูแลบริการหลังการขายและตรวจซ่อมบำรุง

   บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 โดยมีชื่อย่อ JEI (่Jiamphattana Energy International CO., LTD)

 

กลุ่มบริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน จำกัด

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หจก. เจียมพัฒนาพลังงาน

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไบโอคลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เจียมพัฒนาฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด

 

วิสัยทัศน์

   "สร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน ด้านพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนในประเทศไทย และระดับนานาชาติ"

 

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจร โดยมีพันธกิจดังนี้

ประเทศ : สร้างความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว โดนการคิดค้นพัฒนา สรรค์หา พลังงานหมุนเวียนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั้งยืน

ผู้ถือหุ่น : ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สร้างผลตอบแทนที่ดี คุ้มค่าแก่การลงทุน มีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ลูกค้า : ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างสรรค์ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ความผูกพัน ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ให้บริการ และเอาใส่ใจผลประโยชน์ของลูกค้า เช่นเดียวกับธุรกิจของเราเอง บนมาตรฐานการทำงานระดับสากลและได้ประโยชน์ร่วมกัน

สังคม , ชุมชน : มุ่งสร้างความไว้วางใจต่อสังคม ชุมชน สร้างมาตรฐานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน บริหารจัดการสิ้งแวดล้อมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน

พนักงาน : สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานอย่างมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านการทำงาน และการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานและการดำรงชีพ มุ่งมั่นสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 

ประวัติผู้ก่อตั้ง

   นายประสิทธิ์ เจียมสมัย ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ก่อตั้ง บริษัท ประสิทธิ์พัฒนาค้าไม้ จำกัด ใน พ.ศ.2498 โดยเริ่มนำถ่านไม้มาแทนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขับเคลื่อนแพบรรทุกไม้ และพ.ศ.2523 ได้คิดค้น Gasifier โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

   พ.ศ.2525 นายประสิทธิ์ได้น้อมเกล้าถวายเครื่องผลิตแก๊สจากแกลบและเครื่องยนต์สูบน้ำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยในพ.ศ.2526 ได้ดัดแปลงเครื่องยนต์สำหรับใช้แก๊สชีวภาพ เป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 KVA ขึ้น และได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องผลิตแก๊สจากแกลบสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง” ในปีพ.ศ.2528 และปี พ.ศ.2529 ได้น้อมเกล้าถวายเครื่องผลิตแก๊สจากแกลบ พร้อมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน หลังจากนั้นได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจียมพัฒนาพลังงานขึ้น พร้อมเริ่มนำแก๊สจากแกลบเข้ามาใช้ในการอบแห้งเมล็ดพืชร่วมกับตู้อบแห้ง ซึ่งออกแบบด้วยตัวเอง

Read more